Privacyverklaring Dutch P&I B.V.

(en de aan haar gelieerde vennootschappen)

Privacyverklaring

DUTCH P&I B.V. (hierna: DUTCH P&I), statutair gevestigd te Rotterdam, Twentestraat 88, 3083BD en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 34314878 en/of alle aan deze rechtspersoon gelieerde ondernemingen, al dan niet handelend onder de namen DUTCH P&I Services en DUTCH P&I Correspondents, hanteert met betrekking tot de bescherming van uw privacy het navolgende beleid.
Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

DUTCH P&I verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als:
• U, uw adviseur of uw bemiddelaar een (offerte voor een) financieel product aanvraagt;
• U een overeenkomst aangaat met DUTCH P&I, bijvoorbeeld om u te adviseren of om voor u te bemiddelen bij de totstandkoming van een financieel product;
• U met DUTCH P&I contact opneemt en daarbij uw persoonsgegevens aan DUTCH P&I verstrekt;
• U de website(s) van DUTCH P&I bezoekt en daar persoonsgegevens achterlaat;
• Wij voor u een overeenkomst uitvoeren of een financieel product beheren;
• Wij moeten voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, zoals het verifiëren van uw identiteit;
• Wij als correspondent werkzaamheden voor u verrichten.

Het staat u vrij te besluiten om geen of niet alle verzochte persoonsgegevens aan DUTCH P&I te verstrekken. Indien u daartoe besluit kan DUTCH P&I niet aan uw verzoek of dat van uw adviseur of bemiddelaar voldoen en zal DUTCH P&I geen diensten aan u verlenen of overeenkomst met u sluiten.
DUTCH P&I ontvangt persoonsgegevens van u, uw medewerkers en/of uw wederpartij van uw adviseur of bemiddelaar of van een andere partij. Eenieder die namens DUTCH P&I inzage heeft in persoonsgegevens, is gehouden aan een geheimhoudingsverplichting.

DUTCH P&I maakt gebruik van profiling om op basis daarvan aan u geschikte producten te kunnen aanbieden.

Verwerking van persoonsgegevens

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met of namens u gesloten (verzekerings-)overeenkomst verwerkt (mogelijk) DUTCH P&I de volgende persoonsgegevens van u:
• NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
• Geslacht, geboortedatum en -plaats;
• Financiële gegevens omtrent inkomen, vermogen en schulden;
• Overige persoonlijke en financiële gegevens voor zover relevant voor onze dienstverlening aan u;
• Gegevens van lopende financiële producten;
• Gegevens omtrent uw schadeverleden;
• Identificatiegegevens, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs;
• BSN (ten behoeve van het doorsturen daarvan aan aanbieders en/of verzekeraars);
• Bijzondere persoonsgegevens;
• Gegevens omtrent gezondheid (alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van DUTCH P&I);
• Gegevens omtrent een strafrechtelijk verleden (alleen verwerkt door geautoriseerde medewerkers van DUTCH P&I).

In andere gevallen zal DUTCH P&I eerst uw toestemming vragen alvorens zij uw persoonsgegevens verwerkt. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houdt DUTCH P&I zich aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Uitvoeringswet en andere, internationale wet- en regelgeving, onder meer maar niet uitsluitend, de Data Protection Act 2018 en de UK GDPR.
Wanneer u persoonsgegevens van derden (uw medeverzekerden, medewerkers, wederpartij, etc.) aan DUTCH P&I verstrekt, gaan wij ervan uit dat u hen informeert over de verwerking van hun gegevens door DUTCH P&I en u hen wijst op deze Privacyverklaring.

Grondslagen

DUTCH P&I verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
• Uw toestemming;
• Het uitvoeren van onze overeenkomst met u;
• Het nakomen van een wettelijke verplichting;
• Gerechtvaardigd belang voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en het voorkomen en bestrijden van fraude.
U heeft het recht om u van toestemming te onthouden of uw gegeven toestemming in te trekken. Als u dat doet, kan dit betekenen dat wij geen uitvoering kunnen gegeven aan onze dienstverlening.

Bewaren van uw persoonsgegevens

DUTCH P&I bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt of wettelijk is voorgeschreven. Na afloop van de bewaartermijnen zal DUTCH P&I de gegevens anonimiseren zodat ze niet tot uw persoon herleidbaar zijn of verwijderen. Doorgaans zal dit zijn tot zeven jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract c.q. overeenkomst.
Uw rechten:
U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken:
• Inzage in de persoonsgegevens die DUTCH P&I van u verwerkt;
• Het laten corrigeren (rectificeren) en/of aanvullen van uw persoonsgegevens;
• Het laten beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Het maken van bezwaar tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens;
• Het laten verwijderen van uw persoonsgegevens;
• Verzoeken om uw persoonsgegevens over te dragen aan u of derden;
• Het intrekken van uw gegeven toestemming aan DUTCH P&I om uw persoonsgegevens te verwerken;
• Een klacht in te dienen over de manier waarop DUTCH P&I uw persoonsgegevens verwerkt.
U kunt uw rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar DUTCH P&I. De contactgegevens van DUTCH P&I staan onder het kopje ‘‘Heeft u nog vragen of klachten over onze Privacyverklaring?’’. DUTCH P&I streeft ernaar uw verzoek binnen vier weken af te handelen. DUTCH P&I brengt geen kosten in rekening voor de afhandeling van een verzoek, tenzij een verzoek onredelijk is. DUTCH P&I kan niet in alle gevallen aan uw verzoek te voldoen, bijvoorbeeld door wettelijke verplichtingen die voorrang hebben op de privacywetgeving. Indien dit het geval is zal DUTCH P&I dat duidelijk toelichten.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

DUTCH P&I beschermt de haar toevertrouwde gegevens met adequate technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met ons.
Verwerking binnen en buiten de EU
Persoonsgegevens kunnen worden doorgezonden en verwerkt in andere landen dan het land waar de informatie is verkregen. DUTCH P&I zal zorgdragen voor een passend beschermingsniveau door middel van de standaardovereenkomsten van de EU, een vergunning, uw toestemming of andere rechtsgronden zoals toegestaan volgens toepasselijke wet- en regelgeving.

Hebt u nog vragen of klachten over onze Privacyverklaring?
Stuur dan een e-mail naar info@dutchpandi.com. Ook als u vragen hebt over uw persoonsgegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Wij zijn u graag van dienst.
Postbus 23085, 3001 KB Rotterdam

E-mail: info@dutchpandi.com
Internet: www.dutchpandi.com

Klachten over de afhandeling van een bij DUTCH P&I ingediende klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens of over een ander onderwerp gerelateerd aan de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Autoriteit Persoonsgegevens:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Internet: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Aan de behandeling van uw klacht zijn voor u geen kosten verbonden.

Wijziging Privacyverklaring

DUTCH P&I kan deze Privacyverklaring wijzigen. De actuele versie staat altijd op de website van DUTCH P&I: www.dutchpandi.com.

Functionaris voor de gegevensbescherming van DUTCH P&I

DUTCH P&I heeft een functionaris voor de gegevensbescherming: u kunt contact opnemen via info@dutchpandi.com.

Website

De website “www.dutchpandi.com” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door DUTCH P&I B.V. DUTCH P&I garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen.
Wij gebruiken cookies om het aantal bezoekers op onze site te meten.
Wij zetten tijdens uw bezoek sessie cookies in, die automatisch worden verwijderd zodra u de browser afsluit. We onthouden welke onderdelen u tijdens een bezoek bekijkt en stemmen daar onze diensten op af. Lees hier ons volledige cookie beleid.